పెట్టుబడిదారీ పూర్వ ఉత్పత్తి విధానాలు – భారత దేశం

(భారత వ్యవసాయరంగంలో పెట్టుబడిదారీ మార్పుల గురించి డా.అమితాబ్ చక్రవర్తి రాసిన చిరు పుస్తకం అనువాదంలో ఇది నాలుగవ భాగం. మొదటి మూడు భాగాల కోసం కింది లింకులను చూడగలరు. -విశేఖర్) భారత వ్యవసాయ రంగంలో మార్పులు – ఒక నోట్ పంపిణీ, పెట్టుబడిదారీ పూర్వ అధిక-వడ్డీ మరియు వర్తక పెట్టుబడులు వ్యవసాయ సమస్యపై కారల్ కాట్ స్కీ, లెనిన్ భారత వ్యవసాయ రంగంలో మార్పులు – ఒక నోట్ -పార్ట్ 4 చాప్టర్ II పెట్టుబడిదారీ పూర్వ…