స్నేహితా…! –కవిత

(ఈ కవిత 2001లో రాసింది. అంతకుముందు సంవత్సరం నా పుట్టిన రోజు నాడు మా డివిజనల్ మేనేజర్ పంపిన గ్రీటింగ్ కార్డ్ కు ‘ప్రణమీయ హితైషి’ కవితతో బదులిచ్చానని చెప్పా కదా. అది చూసి మా కొలీగ్ ఒకరికి తనకు కూడా నా చేత కవిత రాయించుకోవాలని తోచింది. కానీ నాకు స్ఫూర్తి తెప్పించడం ఎలా? అందుకు తానొక పధకం వేసుకున్నారు. సంవత్సర కాలం పాటు ఓపిక పట్టారు. తర్వాత యేడు పుట్టిన రోజుకి నేను నిద్ర…