కులదాడి: రక్షణకోసం తుపాకి అడిగితే అందుక్కూడా కొట్టారు

దళిత యువకులు చీప్ గా దొరికే నల్ల కళ్ళద్దాలు తగిలించి, జీన్స్ ఫ్యాంటు, టీషర్టులు తొడుక్కుని వన్నియార్ కుల యువతులను వలలో వేసుకుంటున్నారని తమిళనాడు వన్నియార్ పార్టీ పి.ఎం.కె తరచుగా చేసే ఆరోపణ. ఈ ఆరోపణ ఆధారంగానే పి.ఎం.కె పార్టీ కులాంతర వివాహాలను నిషేధించాలనే వరకూ వెళ్లింది. పి.ఎం.కె ఆరోపణలకు భిన్నంగా వన్నియార్ యువకుడొకరు దళిత యువతిని పెళ్లాడినా ఆ పార్టీ విషం చిమ్మడం మానలేదు. వారి నుండి రక్షణ కోసం దళిత యువతి తుపాకి లైసెన్స్…