ఎడారికి కూడా ఇంత అందమా? -ఫోటోలు

ఎడారి అంటే మనకి చులకన. అక్కడ ఏమీ పండదనీ, ఇసుక తప్ప మరేమీ కనపడదనీ, అక్కడ మనుషులు బ్రతకడం దుర్లభం అనీను. ఇవన్నీ కొంతవరకు నిజమే అయినా ఎడారి దేశాల్లోనూ నాగరికతలు విలసిల్లిన వాస్తవాన్ని చరిత్ర రికార్డు చేసింది. నీరు దొరకని ఎడారుల్లో ప్రయాణించడానికి ప్రకృతి మనకి ప్రసాదించిన వరం ‘ఎడారి ఓడ.’ ఒయాసిస్సులు ఎడారి దేశాలకు ఆభరణాలై వర్ధిల్లగా నాగరికతలు మాత్రం ఎందుకు వర్ధిల్లవు? ఈ ఫోటోలు ఈజిప్టు ఎడారి సహారాకు చెందినవి. పశ్చిమ ఈజిప్టులో…