ప్రాకృతిక జీవ(న) వైవిధ్యం -ఫోటోలు

భూ మండలంపై 8.7 మిలియన్ల ప్రాణి కోటి నివసిస్తున్నదని ఒక అంచనా. ఇందులో మూడు వంతులు నేలపైనే నివసిస్తున్నాయని తెలిస్తే కాస్త ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఆశ్చర్యం ఎందుకంటే భూ గ్రహంపై మూడు వంతులు నీరే కదా ఆక్రమించింది! 6.5 మిలియన్ల జీవులు నేలపై సంచరిస్తుంటే 2.2 మిలియన్లు నీటిలో గడుపుతున్నాయని ఆ మధ్య శాస్త్రవేత్తలు లెక్క గట్టారు. జీవ రాశుల సంఖ్యకు సంబంధించి ఇంతవరకూ ఇదే అత్యుత్తమ, సరైన లెక్క అని వారు తమకు తాము సర్టిఫికేట్…