ప్రశ్న: UNSC శాశ్వత సభ్యత్వం వల్ల ఉపయోగం?

వి లక్ష్మి నారాయణ: ఐక్యరాజ్య సమితి బద్రతా మండలి లో శాశ్వత సభ్యత్వం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి? ఇండియాకి ఎందుకు మెంబర్ షిప్ ఇవ్వలేదు, సభ్యత్వం కోసం వేరే సభ్య దేశాలు రికమెండ్ చేయాలా? ఈ టాపిక్ గురించి తెలియ చేయగలరు. ఇంతకుముందు చర్చించి ఉంటె ఆ లింక్ షేర్ చేయండి. సమాధానం: ఈ టాపిక్ ఇంతకు ముందు ప్రత్యేకంగా కవర్ చేయలేదు. అయితే, ఇతర ఆర్టికల్స్ లో భాగంగా కొంత రాశాను. ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి…