పెట్టుబడిదారీ రైతు కోసం వెతుకులాట! -19

(C) పెట్టుబడిదారీ రైతు కోసం అన్వేషణ “వ్యవసాయంలో పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానానికి పెట్టుబడిదారీ రైతు ప్రధానమైన, ఖచ్చితమైన సంకేతం” (Ranjit Sau: On the Essence and Manifestation of Capitalism in Indian Agriculture –Mode of Production Debate, edited by Utsa Patnaik– P-116) పై పుస్తకంలో అశోక్ రుద్ర తన వ్యాసంలో పెట్టుబడిదారీ రైతుకు కొన్ని ప్రమాణాలను పేర్కొన్నారు. (Ibid, P-27) (1) పెట్టుబడిదారీ రైతు తన భూమిని లీజుకి ఇవ్వడం…