లిబర్టీ విగ్రహం: ఆహ్వానమా, తిరస్కారమా? -కార్టూన్

అమెరికాలో న్యూయార్క్ నగరంలో మన్ హట్టన్ లోని లిబర్టీ ఐలాండ్ లో నెలకొల్పిన ‘స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ’ ప్రాశస్త్యం ఏమిటో తెలిసిందే. ఫ్రాన్సుకి చెందిన శిల్పి అమెరికా ప్రజలకు బహుమానంగా పంపిన ఈ విగ్రహం స్వేచ్ఛా, స్వతంత్రాలకే కాకుండా అమెరికాకు కూడా సంకేతంగా నిలుస్తుంది. విదేశాల నుండి అమెరికాకు వలస రాదలుచుకున్నవారికి ఆహ్వానం పలుకుతున్నామనడానికీ, ప్రగతికీ సంకేతంగా లిబర్టీ విగ్రహానికి ఒక చేతిలో కాగడా ఉంటుంది. మరో చేతిలోని పుస్తకం అమెరికా రాజ్యాంగానికి సంకేతం. ఈ పుస్తకంపై అమెరికా…