టికెట్ వచ్చింది, ఎక్కడో తెలియదు -కార్టూన్

********* : నాకు టికెట్ వచ్చిందోచ్, ఈ నియోజకవర్గం ఎక్కడుందో కాస్త (గూగుల్ లో) వెతికి పెట్టు. : సిటింగ్ ఎం.పి కి టికెట్ ఇవ్వకూడదని మీరు నిర్ణయించుకున్నా టికెట్ నాకే ఇవ్వొచ్చు. (ఎందుకంటే) వాళ్ళకి అసలు నేనెప్పుడూ మొఖం చూపిందే లేదు. : ఆ, ఆ, ప్రాంతీయ పార్టీతో సీట్ల పంపిణీ చర్చలు భేషుగ్గా సాగుతున్నాయ్. వాళ్ళు నాకు ఓ భద్రమైన సీట్ కూడా ఆఫర్ ఇచ్చారు. నేను వాళ్ళ పార్టీలోకి చేరిపోతున్నాను! ********* ఎన్నికల…