అక్కడ హోలీ హిందువులది కాదు క్రైస్తవులది -ఫోటోలు

అమెరికాలోని యుటా (Utah) రాష్ట్రంలో హోలీ పండుగ ప్రసిద్ధి చెందింది. అయితే ఇక్కడ హోలీ జరుపుకునేది హిందువులు అనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్లే. క్రైస్తవ మతంలో ఇటీవల శతాబ్దాల్లో ఒక శాఖగా అవతరించిన మర్మోన్లు ఇక్కడ హోలీని పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటారట. ఈ అలవాటు ఎప్పటినుండి ఆచరణలో ఉన్నదో తెలియదు గానీ ఈ సంవత్సరం మాత్రం భారీ సంఖ్యలో మర్మోన్లు హోలీ జరుపుకున్నారు. అది కూడా శ్రీ శ్రీ రాధా కృష్ణ ఆలయం దగ్గర! మార్చి 29 నుండి…