మానవ స్వభావం అనేది ఒకటుందా?

(‘మానవ ప్రవృత్తి, ‘మానవ స్వభావం’, ‘మానవ నైజం’… ఇలాంటి పదబంధాలన్నీ ఒకే అర్ధం ఇచ్చేవి. సమాజంలో మానవ స్వభావం అనేది ఒకటుందని, దాని ప్రకారం ప్రతి మానవుడూ నడుచుకుంటారని ఈ పదాలు మనకు చెబుతాయి. ఈ అంశాన్ని చర్చించమని ఇద్దరు ముగ్గురు మిత్రులు ఈ మెయిల్ ద్వారా కోరారు. ఒకరిద్దరు నన్నే అడిగారు. ఈ అంశం పైన గతంలో ఒక ఆర్టికల్ రాశాను. పౌర హక్కుల సంఘం నేతగా ఉంటూ అనంతరం ‘మానవ హక్కుల సంఘం’ను స్ధాపించిన…