స్ధూల, సూక్ష్మ ఆర్ధిక శాస్త్రాలు -ఈనాడు

మైక్రో ఎకనమిక్స్, మాక్రో ఎకనమిక్స్! తరచుగా వినే ఈ పదాలకు అర్ధం ఏమిటో చూచాయగా దాదాపు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. కానీ నిర్దిష్టంగా సమాధానం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తే చాలా మంది కాస్త తడబడతారు. ఈ పదాలపై నిర్దిష్ట అవగాహన ఇచ్చే ఉద్దేశ్యంతో ఈ అంశాన్ని గురించి ఈ రోజు ఈనాడులో చర్చించాను. ఆంగ్లంలో మైక్రో ఎకనమిక్స్ పదం గానీ, మాక్రో ఎకనమిక్స్ పదం గానీ రెండు పదాలుగా ఉండవు. అంతా కలిపి ఒకే పదం. Microeconomics…