టైర్ ఊడిపోయినా విమానాన్ని భద్రంగా దింపిన కెప్టెన్ ఊర్మిళ

ఆందోళన చెందవలసిన సమయంలో సైతం ధైర్యం కోల్పోకుండా 48 మంది విమాన ప్రయాణీకులను భద్రంగా గమ్యం చేర్చిన మహిళా కెప్టెన్ ఉదంతం ఇది. ఎయిర్ ఇండియాకి చెందిన విమానం ఒకటి సిబ్బందితో సహా 52 మంది ప్రయాణికులతో సిల్చార్ నుండి గౌహతి వెళ్లడానికి టేక్ ఆఫ్ అవుతుండగానే ముందు చక్రాలలో ఒకటి ఊడి పడిపోయింది. అయినప్పటికీ విమానాన్ని భద్రంగానే గౌహతీ లో దింపి, కెప్టెన్ ఊర్మిళ పలువురు ప్రశంసలు అందుకుంది. ఎయిర్ ఇండియాకి చెందిన విమానం ఎటిఆర్…