కుర్చీలేని మహారాణి -కార్టూన్

  భారత దేశంలో మహా రాజులకు, మహా రాణులకు, యువరాజు, యువరాణిలకు కొదవలేదు. ఒకప్పడు రాజ్యాలు యేలి ప్రజలను పీడించుకు తిని సంపదలు కూడబెట్టిన రాజ్యాధీశులే నేడు ఆధునిక రాచరికం వెలగబెట్టడం కళ్ల ముందు కనపడుతున్న నగ్న సత్యం. ఆనాడు వారసత్వంగా రాచరిక ఆధిపత్యం సంక్రమించినట్లే నేడూ వారసత్వంగా రాజకీయ ఆధిపత్యం సంక్రమిస్తోంది. కాంగ్రెస్ వారసత్వ రాజకీయాలను పడదిట్టిపోసే పార్టీలు కూడా తమ తమ వారసత్వాలను కాపాడుకుంటూ ప్రజల నెత్తిన గుడిబండల్ని మోపుతున్నారు. ఒకనాటి రాచరికాలు కొనసాగుతుండగానే…