డబ్బుకు లోకం దాసోహం, ఆలోచనాత్మక ఫోటో ప్రాజెక్ట్ -ఫోటోలు

వినియోగం కోసం తయారు చేసుకున్న వస్తువుల మారకం కోసం మనిషి సృష్టించిన సాధనమే డబ్బు. మారకాన్ని సులభతరం చేయడానికి పుట్టిన డబ్బు మనిషి జీవితాన్ని సంక్లిష్టం చేసింది. సామాజిక జీవనంలో భాగంగా పుట్టి సమాజాన్ని తన వశం చేసుకుంది. ఏం చేసయినా తనను వశం చేసుకున్నవాడిని అందలం ఎక్కించింది. శ్రమ తప్ప ఏమీ చేయ(లే)నివాడిని పాతాళానికి తోక్కేసింది. అమ్మా నాన్న, అక్కా చెల్లి, అన్నా తమ్ముడు, భార్య భర్త… ఇలా సమస్త సంబంధాల్లోకి జొరబడి మానవత్వాన్ని, మానవ…