బ్లాగు వయసు నాలుగేళ్ళు!

సరిగ్గా నాలుగేళ్ల క్రితం ఇదే రోజున బ్లాగ్ ప్రారంభించిన సంగతి వర్డ్ ప్రెస్ వాళ్ళ శుభాకాంక్షలు అందుకునే వరకూ గుర్తు రాలేదు. బ్లాగ్ ప్రారంభించింది ఒకందుకే అయినే ఇంకా మరిన్ని విధాలుగా బ్లాగ్ ఉపయోగపడుతోందని పాఠకుల స్పందనల ద్వారా తెలిసింది. గత సంవత్సరం ఇదే రోజు చెప్పినట్లు ఎందరో పాఠకులు, హితాభిలాషుల ఉత్సాహ ప్రోత్సాహాలు లేకుండా నాలుగేళ్ల పాటు ఈ బ్లాగ్ కొనసాగడం సాధ్యపడి ఉండేది కాదు. వారందరికీ మరోసారి కృతజ్ఞతలు. ఈ బ్లాగు నాకు సంబంధించినంతవరకు…