బూతోడుండేది అమెరికాలో, భారత్ లో ఉండేవారి దేశభక్తిపైనే అనుమానాలు

ఈ బూతు వెధవలు ఉండేది అమెరికాలో. ఐనా ఇండియాలో ఉండే వారి దేశ భక్తికి పరీక్షలు పెడుతుంటారు. ఉదాహరణకి వీడిని చూడండి. వీడి ఐ.పి నంబరు: 117.192.199.112. వీడి పేరు needa అట. వీడి ఈ మెయిల్: avasarama@eesuttiki.com సొంత పేరు, సొంత ఈమెయిల్ ఐ.డి చెప్పుకోలేని దౌర్భాగ్యం ఇతన్ది. అందుకే వీడ్ని సన్నాసి అని పిలవాలనిపిస్తోంది. కతార్ లో తాలిబాన్ ఆఫీసు తెరవడం పైన నేను రాసిన ఈ పోస్టు కింద వీడు ఒక పనికిమాలిన…