వృత్తిలోకి ప్రవృత్తిని ఒంపితే ఈ అద్భుతాలు -ఫోటోలు

ఆయన వృత్తి రీత్యా రైల్వే టికెట్ కలెక్టర్. ఆయన ప్రవృత్తి మాత్రం పెయింటింగ్. ఆర్ట్ లేకుండా ఆయన లేరు. పెయింటింగ్ లేకపోతే తన బతుకే వృధా అనుకున్న బిజయ్ బిశ్వాల్ తల్లి దండ్రుల ఒత్తిడితో సంపాదన కోసం టికెట్ కలెక్టర్ ఉద్యోగం సంపాదించారు. అంతటితో గీతలు మానేస్తాడని తెలిసినవారు భావించగా దానికి బదులు తన వృత్తిని కూడా తన ప్రవృత్తికి అనుకూలంగా మార్చుకున్నారు. తన వృత్తిలోకి తన చిన్నతనం నుండి కాపాడుకుంటూ వచ్చిన ప్రవృత్తిని ఒంపుకుని అటు…