ఉల్టా పల్టా: జిహ్వకో రుచి, పుర్రెకో బుద్ధి -ఫోటోలు

‘జిహ్వకో రుచి, పుర్రెకో బుద్ధి’ అన్నారు పెద్దలు. ఆ పెద్దల భవిష్యద్దర్శనం ఎంత దూరం సాగిందో తెలియదు గానీ, ఈ ఫొటోల్లో కనపడుతున్నంత దూరం మాత్రం సాగి ఉండదని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చనుకుంటాను. ఎంతో ఖర్చు పెట్టి ప్రఖ్యాత ఆర్కిటెక్చర్లను నియమించుకుని మరీ కట్టుకున్న ఇళ్ళు ఇలా తిరగేసి ఉంటాయని ఊహించగలమా? పోనీ ఒక దేశంలో ఒకరిద్దరికి పుట్టిన ఆలోచనా ఇది అంటే, కానే కాదు. కనీసం నాలుగు దేశాల్లో కట్టిన ఇళ్ళు మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. చైనా,…