ప్రశ్న: లోక్ సభలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టడంపై రాద్ధాంతమేల?

ఉమేష్ పాటిల్: హాయ్ సర్, పార్లమెంటులో తెలంగాణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టాం అని ప్రభుత్వం, ప్రవేశపెట్టలేదు అని ప్రతిపక్షం వాళ్ళు అన్నారు కదా. 1)అసలు దానికి అంత రాద్ధాంతం ఎందుకు? 2) ప్రవేశపెట్టింది మళ్ళీ ప్రవేశపెట్టలేమా? 3) అసలు ప్రవేశపెడితే ఏమి జరుగుతుంది? 4) మళ్ళీ ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రభుత్వం ఎందుకు అభ్యంతరం తెలిపింది? సమాధానం: 1) ప్రవేశపెట్టడం పైనే అంత రాద్ధాంతం చేయడానికి ప్రధాన కారణం వివిధ పార్టీలకు ఉన్న రాజకీయ స్వార్ధ ప్రయోజనాలు. తెలంగాణ వ్యతిరేకులు బిల్లును…