ఒడిషా: నీళ్ళు పట్టుకుందని దళిత మహిళను చావబాదారు

అంటరానితనం భారత దేశంలో లేనే లేదని చెప్పుకోవడానికి కొంతమందికి చాలా యిష్టం. లేదా భారత దేశంలో అంటరానితనం ఇంకా కొనసాగుతున్నదన్న నిజాన్ని ఒప్పుకోడానికి వారికి మా చెడ్డ చిన్నతనం. ఇతర మతాల లోపాలతో పోల్చుతూ హిందూమతం గొప్పతనం గురించి ఊదరగొట్టుకోవాలంటే దళితులపై సాగుతున్న అమానవీయ వివక్ష