భారత వ్యవసాయంలో వర్తక పెట్టుబడి, అధిక వడ్డీ

(19వ భాగం తరువాత….) భారత వ్యవసాయ రంగంలో మార్పులపై ఒక నోట్ -పార్ట్ 20 D) భారత వ్యవసాయంలో వర్తక పెట్టుబడి, అధిక వడ్డీ సరుకుల ఉత్పత్తి, వర్తక పెట్టుబడుల నుండి పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి, పారిశ్రామిక పెట్టుబడిలోకి జరిగే మార్పు సంక్లిష్టమైనది, సుదీర్ఘమైనది. ఇది అభివృద్ధి చెందిన దేశాల లోణూ, తక్కువ అబివృద్ధి చెందిన దేశాల లోనూ భిన్నమైన రూపాలు ధరిస్తుంది. వర్తక పెట్టుబడి వలయం (circuit)నిర్మాణాత్మకంగా సాధారణ పెట్టుబడి వలయంతో పోల్చితే ఒకటిగానే ఉంటుంది. తేడా…