‘పాంచజన్యం’ (బంచ్ ఆఫ్ ధాట్స్) పుస్తకానికి ‘పరిచయం’ ఇది

భారత దేశంలో ముస్లింల విషయంలో ఆర్.ఎస్.ఎస్ సంస్ధ భావాల గురించి చెబుతూ నేను గురు గోల్వాల్కర్ రచించిన పుస్తకం ‘వుయ్ ఆర్ అవర్ నేషన్‌హుడ్ డిఫైన్డ్’ నుండి నేను కొన్ని అంశాలను ఉటంకించాను. అయితే, ఆ పుస్తకం ప్రతి ఇప్పుడు ఆర్.ఎస్.ఎస్ వెబ్ సైట్ లో కూడా లేదనీ, సామాన్య పాఠకులెవరికీ అందుబాటులో లేదనీ అవన్నీ ఇప్పుడు అవసరమా అని మిత్రులు కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. గురు గోల్వాల్కర్ కి సంబంధించిన ఆ భావాలు ఇప్పుడు ఆర్.ఎస్.ఎస్ స్వీకరించడం…