నిద్రాదేవి ఒడిలో… -ఫోటోలు 2

కొందరు ఎంత కోరుకున్నా నిద్ర పట్టి చావదు. కొందరు అలా కన్ను మూస్తే చాలు ఇలా గురక మొదలు పెట్టేస్తారు. మొదటి తరగతి వారు నిద్ర కోసం పరితపిస్తూ అసంతృప్తితోనే జీవితం గడిపేస్తుంటారు. ‘కష్టములెట్లున్నను’ నిద్రాదేవి ఒడిలోకి జారిపోగల అల్ప సంతృప్తిపరుల అదృష్టమే అదృష్టం. ఈ ఫోటోలు చూడండి. బస్సులో కూర్చోవడానికి సీటు దొరక్క నిలబడే ప్రయాణిస్తూ చేతులు ఎత్తి పట్టుకుని మరీ నిద్ర పోగల లావోస్ పెద్ద మనిషిని చూస్తే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు. ఆ…

పేద గొప్ప తేడాలెరగని నిద్ర -ఫోటోలు

ఆకలి రుచి ఎరగదు నిద్ర సుఖమెరగదు అంటారు. సుఖం మాట ఎలా ఉన్నా నిద్రాదేవికి పేద గొప్ప తేడాలతో పని లేని మాట నిజం. ఎటువంటి వివక్ష లేకుండా ప్రతి వ్యక్తిని ఆదరించి జోకొట్టే సుగుణవతి నిద్రాదేవి. ఆ మాటకొస్తే సృష్టిలో నిద్రపోని జీవి అంటూ లేదు. అలసి సొలసిన శరీరాలను తన ఒడిలో చేర్చుకుని, సేదదీర్చి, తిరిగి నూతన జవసత్వాలను నింపే నిద్రమాత ప్రసన్నం కోసం మనిషి ‘నిద్ర మాత్ర’ ను కూడా కనిపెట్టాడు. నిద్ర…