అది ఓడ కాదు, ఒక నగరం! -ఫోటోలు

ప్రపంచంలో అత్యంత పెద్ద ఒడల్లో ‘ఎపిక్’ ఒకటి. 1.53 లక్షల టన్నులు తూగే ఎపిక్ ఓడ చిన్న దేశం నార్వే లోని వ్యాపారస్ధులకు చెందినది. ప్రస్తుతానికి ప్రపంచంలో 4వ అతిపెద్ద ఓడగా పరిగణించబడుతున్న ఎపిక్ ని ప్రయాణీకులను చేరవేసే నిమిత్తం 2010లో నిర్మించారు. ఎపిక్ కంటే పెద్ద ఓడలు 3 ఉన్నప్పటికీ ఇందులో ఉన్న అత్యాధునిక సౌకర్యాలు ఏ ఓడ లోనూ లేవని చెబుతున్నారు. డెక్ పైన ఉన్న పెద్ద వాటర్ పార్క్ ప్రయాణీకులకు ఒక ఆకర్షణ.…