ప్రశ్న: ప్రపంచ బ్యాంకు షరతులు, సబ్సిడీలు…

చందన: శేఖర్ గారూ, ద్రవ్య పెట్టుబడి వచ్చి వెళ్ళిపోవడం వల్ల వచ్చిన నస్టం ఏమిటి? దాని డబ్బు అది తీసుకునిపొతుంది. దానిస్తానంలొ కొన్నవాళ్ళ పెట్టుబడి వస్తుంది కదా? మరి ఏమిటి నస్టం. మరొ ప్రశ్న. ప్రపంచ బ్యాంకు ద్వారా అప్పు తీసుకున్న దేశాలు దివాళా తీశాయని, సంక్షొభంలొ కూరుకపొయాయని చాలాసార్లు పేపర్లొ ,పుస్తకాలలొ చదివాను. అయితె ఎక్కడాకూడా వివరణ లేదు. అప్పుతీసుకున్న దేశం తీసుకున్న డబ్బుకు వడ్డీ, అసలు చెల్లిస్తుంటుంది. మరి ప్రపంచ బ్యాంకుకు అప్పు తీసుకున్న…

ప్రశ్న: వలసవాదం, సామ్రాజ్యవాదం ఒకటేనా?

రాకేష్: వలసవాదం, సామ్రాజ్యవాదం ఒకదానికొకటి పర్యాయపదాలా? వలసవాదం కంటే సామ్రాజ్యవాదం విశాలమైనది కావచ్చు, కానీ రెండింటి మధ్య నిర్దిష్ట తేడా ఏమిటి? వలసలు లేకుండా సామ్రాజ్యవాదం పని చేస్తుందా? పని చేస్తే ఉదాహరణలు ఏమిటి? సమాధానం: వలసవాదం, సామ్రాజ్యవాదం పర్యాయపదాలు కాదు. మీ ప్రశ్నలోనే ఉన్నట్లుగా సామ్రాజ్యవాదం విస్తృతమైన భావాన్ని, నిర్మాణాలను, వ్యవస్ధలను తెలియజేస్తుంది. వలసవాదం నిర్దిష్టమైన వ్యవస్ధాగత నిర్మాణం, పరిపాలనలను తెలియజేస్తుంది. వలసవాదం సామ్రాజ్యవాదంలో భాగంగా పరిగణించవచ్చు. కానీ సామ్రాజ్యవాదంలో ఉన్నదంతా వలసవాదంగా చెప్పలేము. వలసవాదం…