బి.జె.పి అచ్ఛే దిన్ కింది వరకూ చేరేనా! -కార్టూన్

“బి.జె.పి వాళ్ళ అచ్ఛే దిన్, బొట్టు బొట్టుగా మన వరకూ కారుతాయా, లేదా?” ********** మోడి/బి.జె.పి ప్రభుత్వం హానీ మూన్ రోజులు గడిచిపోయాయి. వారే పెట్టుకున్న వంద రోజుల గడువు కూడా పూర్తయింది. కానీ వారు అట్టహాసంగా ప్రకటించిన అభివృద్ధి, ఉద్యోగాలు మాత్రం ఇంతవరకూ లేశామాత్రమైనా పత్తా లేవు. పల్లెల్లో కూలీ/రైతు ఇల్లాలికి ‘ట్రికిల్ డౌన్ సిద్ధాంతం‘ తెలుసని కాదు. కానీ బొట్లు బొట్లుగా రాలి పడడం అంటే ఏమిటో వారికి తెలుసు. గొప్పోళ్లకు లభిస్తున్న ‘మంచి…