చైనాకేనా, మనకూ ఉన్నారు టెర్రాకొట్ట వారియర్లు! -కార్టూన్

టెర్రాకొట్ట యుద్ధ వీరులు చైనాకు మాత్రమే ప్రత్యేకం. క్రీస్తు పూర్వం మూడో శతాబ్దంలో బతికిన మొట్ట మొదటి ఎంపరర్ షిన్ షి హువాంగ్ చనిపోయినపుడు ఆయనకు మరణానంతరం కూడా రక్షణ కల్పించే ఉద్దేశ్యంతో తయారు చేసినవే టెర్రాకొట్ట యుద్ధ వీరుల విగ్రహాలు. ఈ విగ్రహాలను ఎంపరర్ తో కలిపి ఒక క్రమ పద్ధతిలో పూడ్చిపెట్టారు. 1974లో మొదటిసారి ఇవి రైతుల కంట బడ్డాయి. అనంతరం జాగ్రత్తగా తవ్వకాలు జరిపి కొన్ని విగ్రహాలను బైటికి తీసి మ్యూజియంలో భద్రపరిచారు.…