ఇష్రాత్ జహాన్, హిందూత్వ మరియు ఒక ఆంగ్ల ఛానెల్!

డేవిడ్ కోలమన్ హేడ్లీ అలియాస్ డేవిడ్ హేడ్లీ అలియాస్ దావూద్ సయీద్ జిలానీ! భారత ఉపఖండంలో ఇప్పుడితగాడి పేరు ఒకటే మోతగా మోగుతోంది. పత్రికలు, ఛానెళ్లలో ఎక్కడ చూసినా ఈయన పేరు కనపడని చోటు లేదు. భారత దేశంలో చారిత్రక ప్రదేశాలను చూసి తరిద్దామని వచ్చిన విదేశీ టూరిస్టులు హెడ్లీ నామ స్మరణతో తరించిపోతున్న మన న్యూస్ చానెళ్లను చూస్తే గనక గబుక్కన ఆయన మన నేషనల్ హీరో అనుకోవచ్చు కూడాను! జనానికి అదృష్టమో/ దురదృష్టమో గానీ…