జంతువులకూ తెలుసు…! -వీడియో

జీవజాలంలో అన్నింటికంటే అభివృద్ధి చెందిన జీవి మనిషి. సృష్టిలోకెల్లా అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన పదార్ధం అయిన మెదడు మనిషి సొంతం. అందుకే మనిషి ఆ అభివృద్ధి సాధించగలిగాడు. బోరింగ్ పంపు, చేతితో తిప్పే ట్యాపు, బర్రెల్ని మందలు మందలుగా కట్టివేసే ఇనప కొక్కేలు… ఇవన్నీ మనిషి ఇటీవల తయారు చేసుకున్నవి. ఇటీవల అంటే పదుల సంవత్సరాలని కాదు. వందల సంవత్సరాలని ఇక్కడ అర్ధం. మానవ పరిణామం పదుల వేల యేళ్ళ తరబడి జరిగింది కనుక ‘ఇటీవల’ అన్న…