గ్రెక్సిట్: బ్రిటన్ పెనం నుండి అమెరికా పొయ్యి లోకి -7

6వ భాగం తరువాత…………… ఇ.ఎల్.ఏ.ఎస్ బలగాలు ఏథెన్స్ పై అంతకంతకూ పట్టు బిగిస్తూ పోయాయి. దాదాపు ఏథెన్స్ లోని పోలీసు స్టేషన్లన్నింటినీ స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకున్నాయి. చివరికి 3 చదరపు కి.మీ భాగమే బ్రిటిష్ తాబేదారు ప్రభుత్వానికి మిగిలింది. గ్రీసులోని ఇతర ప్రాంతాల్లో పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఇ.ఎల్.ఏ.ఎస్ కు లేదు. ఒక్క ఎపిరస్ తప్ప గ్రీసు అంతా దాని ఆధీనంలోనే ఉంది. సరిగ్గా ఈ సమయంలో ఇ.ఎల్.ఏ.ఎస్ ఘోరమైన తప్పిడానికి పాల్పడింది. ఇక ఏథెన్స్ తమ వశం…