మన కాలంలో గ్రేటెస్ట్ ఫిలాసఫర్ ‘కారల్ మార్క్స్’ -బిబిసి సర్వే (2005)

మన కాలంలో అత్యంత గొప్ప తత్వవేత్త ఎవరు? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకోవడానికి బి.బి.సి రేడియో 4, 2005 లో సర్వే నిర్వహించింది. 20 మంది ముఖ్యమైన తాత్వికులను బి.బి.సి షార్ట్ లిస్ట్ చేయగా వారిలో ‘కారల్ మార్క్స్’ అత్యధిక ఓట్ల శాతంతో ప్రధమ స్ధానంలో నిలిచాడు. అత్యంత గౌరవనీయమైన, ప్రభావశీలమైన ‘ఫిలసాఫికల్ ధింకర్స్’  లో ‘కారల్ మార్క్స్ ప్రధమ స్ధానంలో నిలిచాడని బి.బి.సి జులై 13, 2005 తేదీన ప్రకటించింది. 30,000 మంది ఓట్లను లెక్కించగా,…