ఇదే నా విల్లు -మౌమ్మర్ గడ్డాఫీ

ఇది నా విల్లు. మౌమ్మర్ బిన్ మొహమ్మద్ బిన్ అబ్దుస్సలాం బి హుమాయ్ద్ బిన్ అబు మాన్యర్ బిన్ హుమాయ్ద్ బిన్ నాయిల్ ఆల్ ఫషి గడ్డాఫీ అను నేను, ప్రమాణం చేసి చెప్పునదేమనగా, అల్లా తప్ప మరో దేవుడు లేడు. మహమ్మద్ దేవుడి ప్రవక్త, ఆయనకు శాంతి లభించు గాక. నేను ముస్లిం గానే మరణిస్తానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నన్ను చంపేస్తే గనక, ముస్లిం సాంప్రదాయాల ప్రకారమే నన్ను పూడ్చిపెట్టాలి. చనిపోయినపుడు ఏవి ధరించి ఉన్నానో…