ఈ పెద్దాయనను ఎలా అర్ధం చేసుకోవాలి?

పై ఫోటోలో సూటు బాబుల మధ్య వినమ్రంగా నిలబడ్డ పెద్దాయన పేరు కళ్యాణ సుందరం. ఆయన గురించి తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యంతో నోట మాట రాక స్ధాణువులమై పోతాం. తన సర్వస్వం అవసరంలో ఉన్నవారి కోసం ధారపోసిన కళ్యాణ సుందరం లాంటి పెద్ద మనుషుల్ని చూస్తే మనమూ మనుషులమైనందుకు కాస్త గర్విస్తాం. ఆయనతో ఏదో విధంగా సంబంధం కలుపుకుని ఇంకా గర్వించడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఈయన తెలుగు వారై ఉంటే కాస్త ఎక్కువ గర్వపడదాం అనుకున్నాను. తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందినవారు…