దక్షిణ చైనా సముద్రం ప్రపంచ ఆస్తి -ఎస్.ఎం.కృష్ణ

దక్షిణ చైనా సముద్రంలో భారత ప్రభుత్వ ఆయిల్ కంపెనీ ఓ.ఎన్.జి.సి విదేశ్ సాగిస్తున్న ఆయిల్ వెతుకులాటపై చైనా వ్యక్తం చేసిన అభ్యంతరాలను భారత ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. దక్షిణ చైనా సముద్రం ప్రపంచానికి చెందిన ఆస్తి అని దానిపై ఏ దేశానికి హక్కులు లేవనీ భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్.ఎం.కృష్ణం వ్యాఖ్యానించాడు. దేశాల జోక్యాన్నుండి దక్షిణ చైనా సముద్రంలో జోక్యం ఉండరాదని ఆయన ప్రకటించాడు. “దక్షిణ చైనా సముద్రం ప్రపంచానికి చెందిన ఆస్తి అని భారత దేశం భావిస్తోంది.…