ఆర్ట్ ఆఫ్ "లివింగ్ ఇట్ అప్"

“మనదేం బోయింది!” ఈ మాట అప్పుడప్పుడూ అంటుంటాం. మనది కాని సొమ్ముని అదుపు లేకుండా ఖర్చు చేసేసే అవకాశం వచ్చినప్పుడు ‘ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాం’ అన్న వివేకం ఎక్కడో పని చేస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఊరక వచ్చింది ఖర్చు పెట్టకుండా ఉండలేక నిభాయించుకోలేని బలహీనతలో పడిపోతాం. శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ గారి వ్యవహారం అలాగే ఉన్నట్లుంది చూడబోతే. “జీవించే కళ” అంటూ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ గారూ మహా సామ్రాజ్యాన్నే నిర్మించారు. “ఒత్తిడి లేని…