టి.సి.ఎస్ లే-ఆఫ్ కు సీనియర్ల అధిక వేతనాలే కారణం -2

భారత వ్యాపార, ఐ.టి రంగాలను ట్రాక్ చేసే Track.in అనే బిజినెస్ వెబ్ సైట్ ప్రకారం మధ్య స్ధాయి మేనేజర్లను, కన్సల్టెంట్లను తన లే-ఆఫ్ (ఉద్యోగాల తొలగింపు) కు టి.సి.ఎస్ లక్ష్యంగా చేసుకుంది. టి.సి.ఎస్ లో ఇలా ఎన్నడూ జరగలేదనీ ఉద్యోగ భద్రతకు పేరు గాంచిన టి.సి.ఎస్ ఇప్పుడు తన ఏ, బి, సి, డి, ఇ రేటింగులలో చివరి 3 రేటింగుల వారిని అందరినీ తొలగించాలని లక్ష్యంగా చేసుకుందని ట్రాకిన్ తెలిపింది. మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలను…