ఉత్పాదక, అనుత్పాదక వ్యయాలు -ఈనాడు

అధ్యయనం శీర్షికన వెలువడిన వ్యాస పరంపర పోయిన వారం కాక అంతకు ముందు వారంతో ముగిసింది. ఓ వారం విరామం తర్వాత స్ధూల ఆర్ధిక శాస్త్ర పదజాలాన్ని వివరించే ప్రయత్నం మొదలు పెట్టాను. డ్రై సబ్జెక్ట్ గా పేరుంది కనుక వీలనయింత తడిని అద్ది పాఠకులకు ఇవ్వాలనేది నా ప్రయత్నం. అందుకోసం సంభాషణల ద్వారా ఆర్ధిక పదజాలాన్ని వివరించగలిగితే పాఠకులకు మరింత తేలికగా ఉంటుందని ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఆ ఐడియాను ఈ వారం అమలు చేశాను.…