శాకాహారులారా ఉరితీసుకొండి! పులిగారు శాఖాహారం బోధిస్తున్నారు

“ఒక ప్రఖ్యాత సామెత ఉంది. ‘ద్వేషం ఎన్నటికీ ద్వేషాన్ని జయంచలేదు’ అని. మన దేశానికి నిజమైన బలం తన ఐకమత్యం, సామరస్యంలలోనే ఉంది. ‘భిన్నత్వంలో ఏకత్వం’ అన్నది భారత దేశ నిర్వచనం. మన సామాజిక జీవనంలో ఐకమత్యాన్ని బలవత్తరం కావించడం మనపై ఉన్న బాధ్యత. సానుకూల దృక్పధంతో పురోగమించే అద్భుత అవకాశం మనకు చేజిక్కింది. కనుక, మనం ఒక్కటిగా కలిసి గుజరాత్ పరువును ఉద్దీపింపజేద్దాం. ఈ సామాజిక సామరస్యతను, సోదరభావాన్ని బలీయం చేసే బృహత్తర బాధ్యతలో భాగంగా…