ఊహకు అందని ఆర్కిటెక్చర్ అద్భుతాలివి! -ఫోటోలు

ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడిన రాతి గుహల్లో నివాసం ఉండిన ఆదిమ మానవుడి జీవన ప్రయాణం ఆ స్ధితిలో కొన్ని వందల వేల యేళ్ళు కొనసాగించాడని మానవ పరిణామ శాస్త్రం చెబుతుంది. అనేక మేటి శాస్త్రబద్ధ ఆవిష్కరణల ద్వారా సుసాధ్యం అయిన ఈనాటి మహా నిర్మాణాలతో పోలిస్తే ఆదిమ మానవుడి జీవనం ఎలా సాగిందా అన్న అనుమానం రాకమానదు. శాస్త్రం అభివృద్ధి చెందుతూ, మరింత అభివృద్ధి కోసం అనేక విభాగాలుగా చీలిపోయాక ఇక మానవుడి మేధస్సు యొక్క సృజనాత్మకతకు…