ఇండియా రేటింగ్ తగ్గించిన ఎస్&పి

స్టాండర్డ్ & పూర్ రేటింగ్ సంస్ధ ఇండియా రేటింగ్ ‘ఔట్ లుక్’ ని తగ్గించింది. ఇండియా అప్పు రేటింగ్ ఇప్పటివరకూ BBB+ గా ఉండగా ఇప్పుడు దానిని BBB- కి తగ్గించింది. BBB+ ‘స్ధిర’ (stable) రేటింగ్ ని సూచిస్తుంది. BBB- రేటింగు సమీప భవిష్యత్తులో రేటింగ్ మరింత తగ్గించే అవకాశం ఉందన్న హెచ్చరికను సూచిస్తుంది. ఎస్&పి కేటాయించే ఇన్వెస్ట్ మెంట్ గ్రేడ్లలో BBB- అత్యంత తక్కువ రేటింగ్. AAA, AA, A, BBB తర్వాత BBB-…