ఫ్లోరిడా: అక్కడ అన్నదానం చేస్తే జైల్లో తోస్తారు

పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్ధ కనిపించే ప్రతి వస్తువునీ వ్యాపారమయం చేస్తుందని కారల్ మార్క్స్ 19వ శతాబ్దంలో చెప్పారు. ఆ మాటలు ఎంతటి ప్రత్యక్షర సత్యమో అప్పటి నుండి రుజువు కాని చోటంటూ లేదు. చివరికి ఆకలిని కూడా వ్యాపారం చేయడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఫ్లోరిడా రాష్ట్రం లోని ఫోర్ట్ లాడర్ డేల్ పట్టణ ప్రభుత్వం మరింత ముందుకెళ్లింది. వ్యాపారాలు చల్లగా ఉండాలన్న ఏకైక దృష్టితో అది అన్నదానాన్ని చట్ట విరుద్ధం చేసిపారేసింది. ఈ చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ 90…