హాంగ్ కాంగ్ గొడుగు ఉద్యమం ఏడాది తర్వాత.. -ఫోటోలు

గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్ లో హాంగ్ కాంగ్ లో విద్యార్ధులు, యువకులు ఒక ఉద్యమం నడిపారు. ఈ ఉద్యమానికి ‘ప్రజాస్వామ్య హక్కుల కోసం జరిగిన ఉద్యమం’గా పశ్చిమ పత్రికలు చెప్పుకుని సంతోషిస్తుంటాయి. పశ్చిమ దేశాలు ప్రవేశపెట్టిన అరబ్ వసంతం లిబియాను కుక్కలు చింపిన విస్తరి చేసినట్లే, ఈజిప్టును తిరిగి మిలట్రీ చీకటి కొట్టంలోకి విసిరి కొట్టినట్టే, సిరియాను అల్లకల్లోలం కావించి ముక్కలు ముక్కలుగా విడదీయడానికి ఉద్దేశించినట్లే… హాంగ్ కాంగ్ లో జరిగిన సొ కాల్డ్ ‘ప్రజాస్వామిక ఉద్యమం’…