అమెరికా కోసం అణు చట్టానికి బి.జె.పి కొత్త అర్ధం

ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాట, అధికారం చేతికి రాగానే మరొక మాట చెప్పడం భారత దేశంలో రాజకీయ పార్టీలకు మామూలు విషయం. కానీ కాంగ్రెస్, బి.జె.పిలు తమ మాటల్ని తాము ఎక్కడ ఉన్నామన్నదానిపై ఆధారపడి ఒకరి మాటలు మరొకరు అరువు తెచ్చుకోవడం ఒక విశేషంగా కొనసాగుతోంది. విశేషం అనడం ఎందుకంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు బి.జె.పి ఏ సూత్రాలు బోధించిందో సరిగ్గా అవే సూత్రాలను ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ బోధిస్తోంది. అలాగే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ తన…