క్లుప్తంగా… 9/4/15

మూడు దేశాల పర్యటనకు మోడి భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడి గారు మూడు పశ్చిమ దేశాల పర్యటనకు పయనమై వెళ్లారు. మొదటి విడతగా ఫ్రాన్స్ లో నాలుగు రోజులు పర్యటించే ప్రధాని అనంతరం మూడు రోజుల పాటు ఏంజెలా మెర్కల్ అతిధిగా జర్మనీ పర్యటిస్తారు. తదనంతరం ప్రధాని కెనడా సందర్శించడం ఒక విశేషం. భారత ప్రధాన మంత్రులు కెనడా వెళ్ళడం చాలా తక్కువ. వెళ్తే రాష్ట్ర పతి, ఉపరాష్ట్రపతి, వారి కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడమే గానీ…